Điều khoản & Điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.
Bỉ
 
Các công ty Giao nhận Vận tải Bỉ- Điều kiện Thương mại tiêu chuẩn (tiếng Anh)
Các công ty Giao nhận Vận tải Bỉ- Điều kiện Thương mại tiêu chuẩn (tiếng Hà Lan)
Các công ty Giao nhận Vận tải Bỉ- Điều kiện Thương mại tiêu chuẩn (tiếng Pháp)

Vương quốc Anh

Điều kiện cung cấp Dịch vụ (Tiếng Anh)
Điều kiện mua hàng chung (tiếng Anh)

Khác
 
 
 
 
 


Có thể tham khảo và tải về tất cả các điều khoản và điều kiện bằng cách nhấp vào liên kết.