Chuyển tải

Peterson có thể sắp xếp chuyển tải hàng hóa đến một vị trí trung gian trước khi đến địa điểm cuối cùng của họ.

Kinh nghiệm và chuyên môn dài hạn của chúng tôi về chuyển tải và dịch vụ chuyển tải có nghĩa là chúng tôi biết các trung tâm vận tải địa phương, khu vực hải quan được chỉ định, công nhân bốc vác, quy định và pháp chế địa phương. Dù dịch vụ liên quan đến chuyển tải, hợp nhất hay tách dỡ hàng hóa, chúng tôi đều có một mạng lưới mở rộng để sắp xếp toàn bộ chuỗi vận tải một cách hiệu quả.

Chúng tôi đã phục vụ các thị trường hậu cần hàng hóa toàn cầu trong nhiều năm, sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ một loạt các ngành. Thực tiễn làm việc, thủ tục nội bộ và chứng nhận của chúng tôi được điều chỉnh để cung cấp các kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình và chúng tôi làm việc với các tổ chức kiểm định và tiêu chuẩn hóa được công nhận quốc tế.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy